يه روز توي برزخ همه ي دانشمندا دور هم جمع ميشن تا با هم يه
بازي بكنن.

بالاخره تصميم ميگيرن قايم موشك بازي كنن.قرار شد ارسطو چشم
بذاره تا بقيه قايم بشن.

همه قايم ميشن اما نيوتن موفق نشد يه جا واسه قايم شدن پيدا كنه.يهو يه فكري به سرش ميزنه.

با يه سنگ يه مربع به ضلع1mروي زمين ميكشه ميره روش واي ميسه.

ارسطو بعد از چند دقيقه كه داشت دنبالشون ميگشت يهو چشمش ميخوره به نيوتن.

ميره به نيوتن ميگه سوك سوك نيوتن پيدات كردم

اما نيوتن خنديد و گفت:اشتباه كردي.من نيوتن نيستم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

حالا به نظر شما منظور نيوتن چي بود؟اگه نيوتن نيست پس كيه؟